Guardia Civil

Guardia Civil, som ofta kallas för Benemérita, är utan tvekan Spaniens mest berömda polisservice. Detta är en spansk enhet med militära och civila plikter som har i uppdrag att skydda faderslandet. “Todo por la patria” (Allt för faderslandet) – det är Guardia Civil!

Historia

Under 1600-, 1700- och 1800-talen hade Spanien stora problem med Bandoleros(banditer). Det var speciellt efter det spanska självständighetskriget mot fransmännen som kriminaliteten på den spanska landsbygden ökade exponentiellt. 

Kung Ferdinand VII insåg att de då befintliga polisenheterna inte åstadkom de resultat som önskades, vilket innebar att en ny polisservice måste inrättas. “Guardia Civil” etablerades 1844. Denna utbildade polisstyrka ledde till slut till lugn på landsbygden i mitten av 1800-talet.   

Många utlänningar associerar Guardia Civilmed en typ av halvmilitär organisation med stora befogenheter att förtrycka befolkningen. Även om detta kan ha varit fallet på sjuttiotalet är det sannerligen inte så idag. Det är en strikt, men korrekt polisservice, vars mål är att skydda befolkningen. 

Guardias

Befogenheter

Guardia Civilfaller under både inrikesdepartementet (Ministerio del Interior) och försvarsdepartementet (Ministerio de Defensa).

De tillhörande uppgifterna liknar plikterna vid vilket polisdepartement som helst. Dock fokuserar Guardia Civilmer på landsbygden och på glesbefolkade byar och städer.

Polisservicen har också specialdepartement, såsom “Guardia CivilTrafico”, vilket hanterar trafikbrott eller “Seprona” som ansvarar för djurskydd.

Sammanblandningar

Spanien har flera olika polisenheter och det är inte alltid tydligt vilken som ansvarar för vad. Generellt kan vi dela in dem i tre skilda kårer. Guardia Civil, Policía Nacional och Policía Municipal.

Arbetsuppgifterna i de olika enheterna är väldigt snarlika. Som beskrivet i tidigare stycke, fokuserar Guardia Civilpå landet eller glesbefolkade städer och samhällen. 

Policía Nacional säkrar tryggheten i stora städer. Den sista enheten är Policía Municipal. Denna kår faller under kommunen och dess borgmästare. Befälen anställs och betalas därför av den kommunala administrationen. Detta säkerställer att polisenheten endast verkar inom gränserna för kommunen eller staden. 

Policía Municipal tar i huvudsak hand om mindre brott (trafikbrott osv). Större brott överförs genast till antingen Guardia Civileller Policía Nacional.

Guardia-Civil-y-Policia

Undantag

Naturligtvis finns det undantag från regeln. Till exempel har Guardia Civilersatts i följande regioner:

            – Katalonien: Mossos de Escuadra

            – Baskien: Ertzaintza

            – Kanarieöarna: Policía Canaria

Till sist har Spanien även sin egen underrättelsetjänst, ”CNI” (Centro Nacional de Inteligencia), vilken är aktiv både inom och utanför landets gränser.

I behov av hjälp?

Har du blivit utsatt för ett brott, men kan inte tala spanska? Inga problem! Den mobila applikationen ”AlertCops” har utvecklats i samarbete med Inrikesdepartementet. 

Med hjälp av denna applikation är det mycket enkelt att anmäla ett brott, utan krav på att kunna tala språket. Ett annat knep är att du kan skicka vidare ditt exakta läge via GPS. Detta är verkligen ett användbart tillägg.

Appen är enkel att ladda ned i App Store (Apple) och i Google Play store (Android).

Länk AlertCops

Länk App store

Länk Google Play

alert-cops