Protect yourself against the new bank “Bail-in directive” deal

Europe took measures to avoid that governments bail-out struggling banks. Although the general media did not pay much attention to this, the deal was decided in January 2015 and went into effect on the 1st of January 2016.

What does it mean?

Basically, bank –shareholders, -creditors, –bond holders and unsecured depositors (over € 100.000,-) will be the ones to bear the losses on rainy days. Not taxpayers (which is the case in a government bail-out). Cyprus already used this method back in 2013.

Why?

During the financial crisis of 2008, taxpayers and governments spent billions to rescue banks in distress. Resulting in high risk gambles and setting governments with even higher debts. The “bail-in” method will avoid this in the future.

Risks involved?

Unfortunately, yes…
Although holders of bank shares/bonds know there is a risk of losing the investment (bail-in = confiscating), the account holders with more than € 100.000,- don’t.

But it is even worse…

A fund will be established through bank contributions for each European country, and by 2025 (!) the funds should reach 1% of the covered deposits (below € 100.000,-) of all banks of that country.
According to art. 384/1 §4 these funds cannot intervene for more than 50% of their total value!

It remains to be seen what happens if a major bank collapses before 2025 and even then the question will be whether half of 1% of all covered deposits will be enough to safeguard deposits below € 100.000,- …
Imagine your hard earned money being taken away because your bank is in trouble, a nightmare!

What to do?

People secure their computer with an Antivirus, so why not securing your wealth?

To start with, spread your savings over several financial institutions.
You will lower the risk, but don’t count on gains with current interest rates

If you have experience with the stock market, you could consider investing a sound proportion of your savings in stocks. The stock markets have been very volatile and there always is risk involved. If you don’t have this in your fingers, be very careful with this option!

One of the safest options (if not the safest) to secure your savings, still is investing in real estate. This is a stabile investment with a possibility to generate rental income.

Bail-in-bank

Bescherm uzelf tegen de nieuwe “Bail-in” maatregel voor banken

Europa heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat regeringen banken in moeilijkheden moeten redden. De meeste media besteedden hieraan niet veel of geen aandacht, maar de maatregel werd genomen in januari 2015 en werd van kracht op 1 januari 2016.

Wat houdt dit in?

In essentie zullen de verliezen in slechte tijden worden gedragen door aandeelhouders, schuldeisers, obligatiehouders en houders van niet-beveiligde deposito’s (hoger dan € 100.000,-). Niet door de belastingbetaler (wat het geval is bij bail-out door de overhead). Cyprus wendde deze methode al aan in 2013.

Waarom?

Tijdens de financiële crisis van 2008 besteedden belastingbetalers en overheden miljoenen aan het redden van banken in moeilijkheden. Dit leverde hoge risico’s op en nog hogere schulden voor de overheden. De “bail-in” methode zal dit in de toekomst voorkomen.

Risico?

Helaas, ja …
Terwijl aandeelhouders en obligatiehouders van banken weten dat ze een risico lopen hun investering te verliezen (bail-in = confiscatie!), weten de houders van rekeningen met meer dan € 100.000,- dit niet.

Maar het is zelfs erger…

Voor elk Europees land zal een fonds worden opgericht op grond van bijdragen van banken en tegen 2025 (!) zou dit fonds 1% moeten dekken van alle beveiligde deposito’s (lagere dan € 100.000,-) van alle banken van dat land.
Volgens art. 384/1 §4 mogen deze fondsen niet tussenkomen voor meer dan 50% van hun totale waarde!

Het blijft nog af te wachten wat er zal gebeuren wanneer een grote bank instort voor 2025 en dan nog is het de vraag of de helft van 1% van alle beveiligde deposito’s voldoende zal zijn om alle deposito’s lager dan € 100.000,- te vrijwaren…
Stel u voor dat op die manier u hard verdiende centen in rook opgaan omdat uw bank in de problemen zit. Een nachtmerrie!

Wat te doen?

De meeste mensen beschermen hun computer met een antivirus programma. Waarom niet uw vermogen beschermen?

In de eerste plaats is het aan te raden uw spaargeld te spreiden over verscheidene financiële instellingen. Daardoor verlaagt u al het risico, maar aan de huidige interestvoeten moet u niet op enige opbrengst rekenen.

Als u ervaring heeft met de beurs, zou u kunnen overwegen een gezond gedeelte van uw spaarcenten in aandelen te beleggen. De aandelenmarkten zijn echter al zeer volatiel geweest en er is altijd risico mee gemoeid. Wees zeer voorzichtig met deze optie, als u dit niet in de vingers hebt!

Een van de veiligste opties (zo al niet de veiligste) om uw spaargeld veilig te stellen, is nog steeds een investering in vastgoed. Dit is een stabiele investering met de mogelijkheid om huuropbrengsten op te strijken.